Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad är behandlingen av personuppgifter?

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person är en personuppgift. Väldigt mycket är således att se som personuppgifter. Hit hör inte bara namn och adress, utan även exempelvis uppgifter om en identifierbar persons ekonomi och upptagningar i bild och ljud.

I princip allt som sker med en personuppgift ses som personuppgiftsbehandling. Detta innefattar bland annat inhämtning, lagring, hantering, delning och radering. All digital hantering utgör behandling och i vissa fall även analog sådan.

För behandling av personuppgifter gäller vissa regler. I detta dokument beskriver bolagen i SML-koncernen (”SML Fastigheter”) hur vi behandlar personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av mina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs nedan är:

För hyresgäster: det bolag inom SML Fastigheter som finns angivet på ditt hyreskontrakt och dina fakturor.

För potentiella hyresgäster: det bolag inom SML-koncernen som du ingått avtal med, är personuppgiftsansvarig för intresseanmälningar och uthyrningsprocessen. Ansvarig från och med det att vi lämnat ett erbjudande om att teckna hyreskontrakt och för avtalsingåendet
(inklusive eventuella -förhandling om avtalsvillkor) är det koncernbolag som äger fastigheten (anges bland annat på hyreskontraktet).

För leverantörer och leverantörers kontaktpersoner: det bolag inom SML-koncernen som du eller ditt företag ingått avtal med.
Detta framgår av leverantörsavtalet.

För bolagsfunktionärer: det bolag som du är funktionär i.

Om du är osäker på vilket bolag som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig.

När ett dotterbolag är personuppgiftsansvarig är dessutom SML Fastigheter i Nässjö AB, 556655-1544, gemensamt personuppgiftsansvarig med dotterbolaget. Dotterbolagen och SML Fastigheter i Nässjö AB har överenskommit att SML Fastigheter i Nässjö AB har det primära ansvaret för att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen och angränsande författningar om personuppgiftsbehandling. Som gemensam kontaktpunkt har bolagen utsett SML Fastigheter i Nässjö AB.

I detta dokument används SML Fastigheter som gemensam benämning på de personuppgiftsansvariga bolagen.

SML Fastigheters postadress är, Mellangatan 2, 571 42 Nässjö. Du kan även kontakta oss på 0380-650 690 eller info@smlfastighet.se

Varifrån får SML Fastigheter mina personuppgifter?

I de flesta fall är det du själv som lämnat dina uppgifter till oss. Om du är kontaktperson för ett företag (juridisk person eller enskild näringsidkare) kan uppgifterna om dig även komma från företaget eller en annan kontaktperson. Uppgifter om dig som är enskild näringsidkare kan komma från en kontaktperson. På samma sätt kan uppgifter om dig som är medsökande till en lägenhet/p-plats komma från den andra sökanden och uppgifter om dig som hyr en lägenhet/p-plats komma från en person som också står med i hyreskontraktet. Uppgifter om dig som arbetar för någon av våra entreprenörer på våra byggarbetsplatser eller i våra fastigheter kan komma från din arbetsgivare (ofta genom någon av dina kollegor).

Vissa uppgifter uppkommer först när vi ingår ett avtal med dig, såsom uppgifter om vilken lägenhet som hyrs ut och hyran i ett hyresavtal. Uppgifter om huruvida betalning skett av hyra/fakturor kommer från vår bank.

Om uppgifterna i övrigt kommer från någon annan än från dig, kommer det att anges nedan. När inget annat anges kommer uppgifterna således från dig, eller någon av dem som nyss nämnts ovan.

Måste jag lämna mina personuppgifter till SML Fastigheter?

Som utgångspunkt föreligger inget krav på dig i lag eller avtal med oss, eller skyldighet för dig, att lämna några av dina uppgifter till oss, och det kan heller inte att få några konsekvenser om du väljer att inte lämna dem.

Om du vill anmäla ditt intresse att hyra hos oss måste du dock lämna vissa personuppgifter om dig själv. Det är frivilligt för dig att lämna dessa uppgifter, men om du inte gör det kan vi inte registrera dig som intresserad. Detsamma gäller för att vi ska kunna ta emot en intresseanmälan avseende ett företag från dig som är kontaktperson. Det är dock helt frivilligt att samtycka till marknadsföring i samband med en intresseanmälan.

Vidare gäller att du som kommer i fråga för att hyra en lägenhet av oss måste presentera visst underlag och lämna referenser. Det är givetvis frivilligt att lämna dessa uppgifter, men vi begär att du gör så för att vi ska välja att ingå hyresavtal med dig. På samma sätt är det valfritt att tacka ja till ett erbjudande om visning, genom att anmäla sig till visningen. Av säkerhetsskäl begär vi att du anmäler dig för att du ska få komma på visningen.

Även för att vi ska kunna ingå ett hyresavtal med dig begär vi att du lämnar vissa uppgifter (se nedan); utan uppgifterna kan avtalsrelationen inte fullföljas. Detsamma gäller för att vi ska kunna ingå ett hyres-, leverantörs- eller förvärvsavtal med ett företag genom dig som kontaktperson. Det är i övrigt valfritt för dig som är kontaktperson till ett företag att lämna uppgifter om dig till oss, men det är nödvändigt om du ska företräda ett företag i frågor som rör hyresförhållandet.

Nedan kommer anges om det för dig som är hyresgäst och för andra berörda personer finns ett krav på att du lämnar dina uppgifter till oss, eller en skyldighet att göra så. Där kommer även de möjliga följderna av att du i ett sådant fall inte lämnar uppgifterna att anges. Om det inte anges något om huruvida du måste lämna uppgifterna till oss så är det inte du som tillhandahåller oss uppgifterna.

Användning av uppgifterna

Personuppgifterna, som SML Fastigheter behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig, kommer endast att användas för de ändamål som angetts i detta dokument. Uppgifterna kommer inte att på vårt initiativ användas för automatiskt beslutsfattande eller så kallad profilering av dig.

Kommer SML Fastigheter att dela mina personuppgifter med någon annan?

Liksom andra företag använder vi oss av en bank/finansinstitut för att få betalt och sköta våra betalningsströmmar och vår revisor reviderar vår bokföring. Dessa aktörer är personuppgiftsansvariga för sin behandling. Vår delning av dina uppgifter med dessa aktörer sker enbart för sådana ändamål som anges nedan (nämligen avtalsfullgörelse/fakturering respektive bokföring/revision). Vidare delar vi dina personuppgifter inom SML Fastigheter, på det sätt som beskrivs nedan. Nedan anges även några ytterligare fall där vi delar dina personuppgifter.

Härutöver har vi anlitat ett antal personuppgiftsbiträden, som behandlar dina uppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vilka dessa biträden är anges nedan.

Vi kommer inte att i övrigt lämna de personuppgifter vi behandlar såsom personuppgiftsansvarig vidare till någon annan, om vi inte måste lämna dem till en myndighet i enlighet med en rättslig förpliktelse för att bevaka våra juridiska rättigheter.

Cookies

All information som vi samlar in med hjälp av cookies på våra webbplatser är anonym och innehåller inte några av dina personuppgifter, såsom exempelvis namn, ip-adress eller e-postadress. Information om dig som besöker våra webbplatser kan inte spåras av oss.

Våra Personuppgiftsbiträden

För det fall SML Fastigheter anlitar personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsunderbiträden för behandling av personuppgifter kommer sådan behandling att ske på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

SML Fastigheter har följande biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss:

  1. IT-infrastruktur (exempelvis IT-support och telefoniväxel)
  2. Fastighetsförvaltningssystem (molnlösning)
  3. Ekonomisystem
  4. System för elektroniska personalliggare och backup därav (molnlösningar)
  5. E-post (molnlösning)
  6. System för e-post via formulär på hemsidan (molnlösning)
  7. Dokumenthanteringssystem (molnlösning)
  8. Bevakningsföretag
  9. Fastighetsförvaltningsföretag

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Nedan följer en översikt över dina rättigheter. Observera att samtliga förutsättningar för, och undantag från, dessa rättigheter inte återges.

Rätt till information samt tillgång till information om dina personuppgifter

Du har rätt till information om vilka av dina personuppgifter vi som personuppgiftsansvariga behandlar. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och vissa ytterligare uppgifter om behandlingen (registerutdrag). Vänligen kontakta oss rörande frågor om hur dina personuppgifter behandlas, samt information om ändamålen med behandlingen. I syfte att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person kommer säkerställande härav ske på nödvändigt sätt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och få personuppgifter som avser dig och som är felaktiga rättade. Du har även rätt att komplettera personuppgifter som är ofullständiga, när detta är relevant med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering

Du har under vissa förutsättningar rätt till radering av dina personuppgifter. Vi har dock rätt att i vissa fall neka en begäran om radering, bland annat om det föreligger legala skyldigheter som utgör hinder mot sådan radering.

Rätt till begränsning av behandling

Vidare har du i vissa fall rätt till att begära begränsning av vår behandling. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras, så att de under viss tid endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har även en sådan rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss, och där vår behandling grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig, överförs till dig. Om en överföring direkt till en tredje part är tekniskt möjlig kan du istället välja detta.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot de behandlingar som vi stödjer på en intresseavvägning, eller på att vi utför en uppgift av allmänt intresse, och åberopa skäl som hänför sig till din specifika situation. Som personuppgiftsansvarig är det därefter upp till oss att påvisa tvingande skäl för vår behandling, som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (Vi har dock en rätt att behandla dina personuppgifter för att tillvarata våra eventuella rättsliga anspråk.)

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som används för direkt marknadsföring, varvid behandlingen måste upphöra (för marknadsföringsändamål).

Rätt att slippa automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att slippa beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller annars i betydande grad påverkar dig.

Rätt att återkalla samtycke

När en personuppgiftsbehandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som återkalla detta samtycke, med verkan för framtiden.

Utövande av dina rättigheter

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du vända dig till oss på någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Kontakta oss om du behöver hjälp, så hjälper vi dig.

Klaga

Du har även en rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter hos en tillsynsmyndighet för personuppgiftsfrågor. Om du bor, arbetar eller anser att den felaktiga hanteringen inträffat i Sverige har du rätt att vända dig till den svenska tillsynsmyndigheten, som heter Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar

För det fall att detta dokument ändras medan vi fortfarande behandlar dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig, i den utsträckning som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om det sker en central förändring i vår behandling, eller om ändringen annars kan komma att få en relevant och betydande påverkan på dig, kommer en sådan obligatorisk underrättelse att göras innan den nya versionen börjar tillämpas.